விஷ்ணுபுரம் விருது 2013 – விழா அழைப்பிதழ்

விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறது
விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறது
Advertisements

One thought on “விஷ்ணுபுரம் விருது 2013 – விழா அழைப்பிதழ்”

  1. Congratulations Thiru . Joseph .You are senior to me by age. My Namaskaram.I just happened to get this link and F/W from a friend. in Chennai. Its of big significance you are being felicitated by 2 great writers of 2 languages – Smt Indira and Shri Chullikad. If you give your consent and permission, I would like to appreciate your contribution and offer to translate this work ‘ meenkal’ being released by Shri Chullikad on Dec22., into Malayalam – FREE OF CHARGE..My intention is, as you live in Thiruvananthapuram, a Malayalam translation would be very appropriate and would be appreciated by many Malayalam speaking public.
    All the best for the function. Its a great work that Vishnupuram Awards is doing by picking up good unknown writers and bringing them to fore front.
    Salutations to the team.
    Mrs. Lakshmy.N,Mumbai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s